Treating the cripplier

Sgë! Ha-Nûndûgiû’nyï tsûl`dâ’histï, Gi`lï Gigage’ï, hanâ’gwa hatû’ngani’ga usïnuli’yu. Hida’wëhi-gâgû’, gahu’stï tsan’ultï nige’sûnna. Ha-diskwûlti’yû tï’nanugagï’, ase’gwû nige’sûnna tsagista’`tï adûnni’ga. Ulsg’eta hûnhihyû’nstani’ga. Ha-usdig’iyu-gwû ha-e’la-wastû’n iyû’nta dûhilâ’hïstani’ga. Sgë! Ha-Uhûntsâ’yï tsûl`dâ’histï Gi`lï Sa`ka’nï, hanâ’gwa ha-tû’ngani’ga usïnuli’yu. Hida’wëhi-gâgû’, gahu’stï tsanu’ltï nige’sûnna. Diskwûlti’yû ti’nanugai’, ase’gwû nige’sûnna tsagista’`tï adûnni’ga. Ulsge’ta hûnhihyûnstani’ga, Ha-usdigi’yu-gwû ha-e’la-wastû’n iyû’ta dûhitâ’hïstani’ga. Annie Seabolt Sgë! (Ha)-Usûhi'(-yï) tsûl`dâ’histï, Gi`l’ï Gûnnage’ï, […]